• presentació

     Les dades, la funció i les característiques del Parc

     Els órgans de govern i de gestió

     La nostra aposta

     Un recorregut per un espai únic

     Una ubicació estratègica

     Nova marca

 • PROJECTES
 • EMPRESES
    • Per estar al dia de l’actualitat del Parc

     Estigues a l’última del que fan les empreses del Parc

     Les activitats i accions del Parc

 • SEU ELECTRÒNICA

Política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal. Avís legal.

1.- AVÍS LEGAL I CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL
Amb la finalitat de donar compliment al deure d’informació del Reglament General (EU) 2016/679 (en endavant, RGPD), la Llei Orgànica 15/1999 i al Reial Decret 1720/2007, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, detallem a continuació la nostra Política de Privacitat i de Protecció de Dades Personals.

El Responsable del portal és:
Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida.
Parc de Gardeny. Edifici CeDiCo. 1a planta. 25071 Lleida.
Telèfon: 973 27 29 22
Correu electrònic: parc@parcagrobiotech.com
Dominis d’internet: www.parcagrobiotech.com, www.parclleida.es, www.pcital.es
CIF: P2500079E
Aquelles persones que accedeixin al portal del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (en endavant, el Parc) assumeixen el paper d’usuari (en endavant l’Usuari), i implica l’acceptació plena i sense reserves de tots i cada un dels termes i condicions inclosos en aquest Avís Legal, així com a qualssevol altres disposicions legals que fossin d’aplicació.
Com a usuari, ha de llegir atentament aquest Avís Legal amb una freqüència raonable, doncs aquest pot sofrir modificacions ja que el Parc es reserva el dret a modificar qualsevol tipus d’informació que pogués aparèixer a la web, sense que existeixi l’obligació de pre-Avísar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, essent suficient la publicació en aquest lloc web.

2.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL PORTAL

A) Tant l’accés al portal en si mateix com a tots els seus continguts és gratuït, a no ser que s’especifiqui clarament el contrari.

B) La utilització dels continguts no requereix cap mena de subscripció o de registre per part dels usuaris, amb les següents excepcions:

a. Per a rebre els butlletins informatius i comunicacions en general de les activitats al/del Parc, trobarà un formulari d’inscripció a: www.pcital.es/alta_newsletter

Responsable del tractament

Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Finalitat

Divulgació gratuïta de les activitats realitzades al / pel Parc o les entitats instal·lades al Parc.

Legitimació

Consentiment, que pot revocar en qualsevol moment.

Destinataris

No es cediran les seves dades, llevat d’obligacions legals. No es produiran transferències a tercers països o organitzacions internacionals.

Drets d’informació addicionals

Accedir, rectificar i suprimir les seves dades personals, així com altres drets descrits en aquesta Política de Privacitat

Termini de conservació de les dades

Conservarem les seves dades mentre vostè no exerceixi el seu dret d’oposició i/o cancel·lació tal com s’exposa a l’apartat 3.

Fitxer

D’acord amb l’art. 5 de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, l’informem que les dades personals recollides per a la tramesa i gestió dels butlletins i comunicats s’incorporaran al fitxer “Butlletins i Comunicats”, el responsable del qual és el Parc Científic de Lleida.

b. El Parc fa servir algunes de les eines web de l’Ajuntament de Lleida (www.paeria.cat) o bé que l’Administració Oberta de Catalunya (www.aoc.cat) posa a disposició de les administracions públiques. Algunes d’aquestes eines (que pot trobar a http://www.pcital.es/seu-electronica) requereixen d’un registre previ o accés mitjançant el seu Certificat Digital o contrasenya.

Responsable del tractament

Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida

Finalitat

Tramitació de notificacions per via electrònica i/o en paper (e-Notum), accés al Perfil del Contractant i altres eines que s’hi puguin afegir.

Legitimació

Article 40 i següents de la Llei 39/2015, del procediment administratiu comú de les Administracions Públiques, l’apartat V del Preàmbul i la Disposició addicional cinquena de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic.

Destinataris

Consorci Administració Oberta de Catalunya

C/ Tànger, 98. Planta baixa. 22@, Edifici Interface.

08018 Barcelona

www.aoc.cat

Cessions obligatòries

Les seves dades seran cedides a administracions i altres organismes públics en aquells casos en que vingui imposat per l’obligació legal o disposició judicial.

Drets d’informació addicionals

Accedir, rectificar i suprimir les seves dades personals, així com altres drets descrits en aquesta Política de Privacitat

Termini de conservació de les dades

Conservarem les seves dades mentre vostè no exerceixi el seu dret d’oposició i/o cancel·lació tal com s’exposa a l’apartat 3.

D’acord amb allò que estableix l’article 3 de la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, la utilització del certificat digital té la mateixa validesa que la firma manuscrita de l’usuari.

3.- DRETS I FORMA D’EXERCIR-LOS

Pot exercir fàcilment els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, i portabilitat al tractament d’acord amb el que preveu el Reglament (UE) 2016/679, enviant un escrit dirigit al Parc Científic a l’adreça postal situada a l’encapçalament d’aquest escrit o bé enviant un correu electrònic a l’adreça: dpd@pcital.es

4.- RECLAMACIONS DAVANT L’AUTORITAT CATALANA DE PROTECCIÓ DE DADES

Si considera que els seus drets no s’han atès adequadament, té dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de dades (ACPD). Si vol tenir més informació sobre aquest dret i com exercir-lo, pot dirigir-se a:

Autoritat Catalana de Protecció de Dades
C/ Rosselló, 214, Esc. A, 1r 1a
08008 Barcelona
Telèfon: 93 552 78 00
apdcat@gencat.cat
www.apdcat.cat

5.- OBLIGACIONS DE FER UN ÚS CORRECTE DEL PORTAL
L’Usuari es compromet a utilitzar el portal de conformitat a la Llei i al present Avís Legal, així com a la moral i els bons costums. A tal efecte, l’Usuari s’abstindrà d’utilitzar el portal web amb finalitats il·lícites o prohibides, lesives de drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir la normal utilització d’equips informàtics o documents, arxius i tota classe de continguts emmagatzemats en qualsevol equip informàtic del Parc o de tercers.
En particular, i a títol indicatiu però no exhaustiu, l’Usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de tercers informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so o imatge, fotografies, gravacions, software i, en general, qualsevol classe de material que:
a) sigui contrària, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en tractats internacionals i altres normes vigents;
b) indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigrants, difamatòries, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i a l’ordre públic;
c) indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició;
d) sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal o familiar o a la pròpia imatge de les persones;
e) de qualsevol manera perjudiqui la credibilitat del prestador o de tercers; i
f) constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial.
g) El Parc es reserva el dret a excloure l’usuari que incompleix les condicions generals d’accés i ús del web, sense previ avís a adoptar les mesures que consideri convenients, si escau, per tal de prevenir aquestes activitats i conductes.

6.- EXCLUSIONS DE GARANTIES I RESPONSABILITAT
El Parc queda exonerat de qualsevol tipus de responsabilitat derivada de la informació publicada en el nostre lloc web, sempre que aquesta informació hagi estat manipulada o introduïda per un tercer aliè.
L’interès del Parc és que aquest lloc web funcioni amb la màxima eficàcia i compleixi amb la finalitat per a la qual s’ha creat i es manté, posant tots els mitjans raonables per aconseguir-ho, i per aquest motiu, aquest portal web ha estat revisat i provat per a que funcioni correctament. En principi, es pot garantir el correcte funcionament els 365 dies de l’any, 24 hores al dia. No obstant això, el Parc no descarta la possibilitat que existeixin determinats errors de programació, o que succeeixin causes de força major, catàstrofes naturals, vagues, o circumstàncies semblants que facin impossible l’accés a la pàgina web.
El Parc no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin derivar-se de la falta de disponibilitat, manteniment i efectiu funcionament de la web o dels seus serveis i continguts; de l’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts; de l’ús il·lícit, negligent, fraudulent o contrari a aquest Avís Legal i condicions d’ús; o de la falta de licitud, qualitat, fiabilitat, utilitat i disponibilitat dels serveis prestats per tercers i posats a disposició dels usuaris en el lloc web.
El Parc no es fa responsable sota cap concepte dels danys que puguin dimanar de l’ús il·legal o indegut del present portal web ni de les irregularitats en els PC dels usuaris.
El Parc es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense cap avís previ, la presentació i la configuració del servei, així com també es guarda el dret a modificar o eliminar alguns serveis i utilitats.
La informació administrativa facilitada a través d’aquesta web no substitueix la publicitat i textos legals que hagin de ser publicats formalment al BOE, DOGC, BOP i en altres diaris oficials, l’edició impresa dels quals és l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.
El Parc no es fa responsable del contingut, exactitud i actualització de la informació que prové d’altres persones físiques o jurídiques i que consti al lloc web o a la que es remeti a partir d’enllaços o altres sistemes.
El Parc no es fa responsable de l’ús per tercers de la informació continguda, si bé caldrà atenir-se a les advertències que constin per determinats documents i aplicacions.

7.- SEGURETAT
El Parc adverteix als usuaris que en ocasions es produeixen intents de phising, suplantant la identitat del Parc.
En cas de dubte sobre l’autenticitat de qualsevol correu electrònic o lloc d’Internet que afirmi ser propietat del Parc, contacti amb dpd@pcital.es per verificar la seva autenticitat.
L’usuari autoritza al Parc a no executar les ordres o sol·licituds quan tingui dubtes raonables sobre la identitat de la persona que les emet.

8.- COOKIES

Política de cookies 

9.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS

El Parc està profundament compromès amb el compliment de la normativa de protecció de dades personals i garanteix el compliment íntegre de les obligacions disposades, així com la implementació de les mesures de seguretat disposades al RGPD i la normativa espanyola de protecció de dades.

10.- PRIVACITAT DE LES DADES

A més de l’indicat al punt anterior, el Parc vetllarà per una total privacitat de les dades que tracta en tant que prestador de serveis a les empreses/entitats allotjades o que hagin mostrat interès en allotjar-se al Parc Científic, empreses/entitats que hi puguin realitzar actes puntuals (convencions, formació, activitats diverses) així com dels proveïdors amb qui es relaciona.
El Parc es compromet a seleccionar els proveïdors, contractant únicament encarregats que estiguin en condicions de complir amb el RGPD.

11.- XARXES SOCIALS
Les xarxes socials són un innovador i important mètode per a que els ciutadans i les empreses puguin expressar la seva opinió i compartir-la.
El seu ús per part del Parc permet una millor comunicació amb els ciutadans i empreses, ajuden a millorar la presa de decisions i demostren el seu compromís per a ser més transparent i per a una gestió més eficient.
L’ús de les xarxes socials del Parc, però, ha de ser respectuós amb les persones i amb les opinions d’altres usuaris i ha de respectar les lleis, normatives vigents i llibertats fonamentals. Així mateix s’ha de tenir especial cura amb el respecte i protecció de menors, persones desvalgudes, minories, tendències i creences.
L’informem que el Parc està present en algunes xarxes socials (Twitter, Facebook). El tractament de les dades que els usuaris hi incloguin [fent-se seguidors del Parc en les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través d’aquestes)] es regirà per aquest apartat, així com per les condicions d’ús, polítiques de privacitat i normatives d’accés i ús de les empreses responsables de les xarxes socials en qüestió i acceptades prèviament per l’ usuari. El Parc tractarà les seves dades amb la finalitat d’informar-lo de les activitats o serveis a través d’aquestes xarxes socials, així com per a qualsevol altre finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin, però no se’n farà responsable de les seves polítiques de privacitat.
Queda prohibida la publicació de continguts:
a) Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.
b) Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia a la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives als nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que el Parc consideri inapropiats.
c) I en general que contravinguin els principis de legalitat, honorabilitat, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció del ordre públic, la protecció de la vida privada, protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.
El Parc es reserva el dret a excloure l’usuari que incompleix aquestes condicions per tal de prevenir activitats i conductes incorrectes.
Tanmateix, el Parc es reserva la potestat de retirar, sense previ avís de la pàgina web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es considerin inapropiats.
Els comentaris dels usuaris són lliures, personals i no atribuïbles al Parc.
Els usuaris han de ser respectuosos amb els usos habituals de la xarxa, intentant ser concisos, no generar spam, no ser invasius, no repetir missatges i no utilitzar els espais per a altres finalitats que les previstes o consensuades pel conjunt d’usuaris.
No s’utilitzaran aquests espais públics per a fer publicitat interessada o particular.
No es farà censura prèvia de cap aportació que l’usuari pugui fer en aquests espais participatius del Parc a les xarxes socials. Però, en el cas que aquesta aportació no compleixi les condicions descrites en aquest document, el Parc podrà procedir a eliminar-la.
El Parc no es fa responsable de l’exactitud i actualització de la informació que provingui d’altres persones físiques o jurídiques que aparegui en aquests espais. Tampoc no es fa responsable de l’ús per tercers de la informació continguda.

12.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Aquest lloc web i tots els seus continguts, incloent-hi els textos, imatges, so, bases de dades, codis font, marques, logotips i qualsevol altre material susceptible de ser protegit per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, són propietat del Parc, o dels seus titulars legítims (empresa o organisme vinculat al mateix Ajuntament de Lleida) o bé de tercers. Tots els drets estan reservats. No està permesa la modificació de la web ni dels seus continguts.

13.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes condicions d’accés i ús al servei es regeixen i s’interpreten d’acord amb les lleis estatals i autonòmiques de Catalunya que els siguin d’aplicació, sent els jutjats de Lleida els únics competents. Tots els usuaris i usuàries accepten el compliment i respecte d’aquesta clàusula.

14.- EL DELEGAT DE PROTECCIÓ DE DADES

Per a tot allò que consideri oportú, pot contactar amb el nostre delegat de protecció de dades a:

Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Parc de Gardeny. Edifici CeDiCo. 1a planta.
25071 Lleida
Telèfon: 973 27 29 22