• presentació

     Les dades, la funció i les característiques del Parc

     Els órgans de govern i de gestió

     La nostra aposta

     Un recorregut per un espai únic

     Una ubicació estratègica

     Nova marca

 • PROJECTES
 • EMPRESES
    • Per estar al dia de l’actualitat del Parc

     Estigues a l’última del que fan les empreses del Parc

     Les activitats i accions del Parc

 • SEU ELECTRÒNICA

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

INFORMACIÓ DETALLADA SOBRE PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL

TractamentSelecció de personal
ResponsableConsorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Parc de Gardeny. Edifici CeDiCo. 1a planta
25071 Lleida
Delegat de Protecció de Dadesdpd@pcital.es
Finalitat del tractamentGestió dels processos de provisió i selecció de personal.
DestinatarisLa regla general és que no es comunicaran dades a tercers. Només es podran comunicar quan així ho estableixi l’ordenament jurídic.
Legitimació del tractamentLes bases legitimadores previstes pel Reglament (UE) 2016/679, General de Protecció de Dades (RGPD) són les següents: a) El tractament és necessari per executar un contracte en el qual l’interessat és part o bé per aplicar mesures precontractuals a petició seva (art. 6.1 b). b) El tractament és necessari per complir amb una obligació legal aplicable al responsable del tractament (art. 6.1 c) La base legal que empara l’anterior legitimació, en el cas del personal funcionari i del personal eventual, es troba al Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Bàsic de l’Empleat Públic. En el cas del personal laboral, al Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors.
Termini de conservació de les dadesLes dades es conservaran en tant que subsisteixi el valor probatori (art. 55 de la Llei 16/1985, de 25 de juny, del Patrimoni Històric Espanyol).
DretsPodeu accedir a les vostres dades, rectificar-les o suprimir-les, sol·licitar-ne la portabilitat, oposar-vos al tractament i sol·licitar-ne la limitació, enviant una sol·licitud genèrica al Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, des de la Seu Electrònica del Parc (http://parcagrobiotech.es) indicant- hi l’assumpte “Exercici de drets de protecció de dades” o de forma presencial al Registre General de Consorci Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, Parc de Gardeny. Edifici CeDiCo. 1a planta, 25071 Lleida. Si considereu que els vostres drets no s’han atès adequadament, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades. No obstant això, us podeu adreçar prèviament al delegat de protecció de dades, qui us ajudarà a resoldre el cas.